50+ csoport 2023.01.24. alkalom beszámolója

2023.01.25

2023.01.24.
A mai alkalommal is az Úr imádságával kezdtük az együttlétünket, majd a jövő vasárnapi
evangéliumi részlet következett:
" Boldogok a lélekben szegények.
Abban az időben:
Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor
szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert
meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle
gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és "ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az
égben."
Ezek az evangélium igéi."
( Mt 5,1-12a )
A boldogmondások kapcsán sok szép személyes élményt osztottak meg a jelenlévők,
elhangzottak kétségek, bizonytalanságok, de bíztató, lelkesítő gondolatok is.
Gyökössy Endre írásait ajánlották többen is elolvasásra.
KULCS A BOLDOGSÁGHOZ (Szent Gellért Kiadó és Nyomda,2022)
Míg a legtöbb ember a zavartalan boldogság után vágyik, Jézus azt mondja: Én ennél többet
adok! Aki az én tanítványom, annak olyan boldogságot ajánlok fel, amit nem lehet igazán
megzavarni. Legfeljebb csak "megfodrozni" lehet, úgy, mint az óceánok felszínét, ahol a
legszörnyűbb vihar is csak húsz-harminc méterre mozgatja meg a víztömegeket - ez alatt
azonban még kilencezer(!) méternyi víz marad csöndben, zavartalanul. Így a hívő ember
életének a felszínét is "megfodrozzák" az élet napjai, órái, viharai: ideges is lesz, talán
kapkod is, vagy indulatba jön - de a dolgok mélyén és mögött a megzavarhatatlan boldogság
él. És ez mindig feltör, ez mindig rendbehozza a zavarokat. - Ha valaki egészen tanítvány
tudna lenni, az még többre is juthat. De ha már ide eljutunk, akkor messze jutottunk.
https://webnover.hu/cikk/hir/1378
Szeretettel ajánljuk megtekintésre az alábbi videót:
https://www.youtube.com/watch?v=PgVYJgKVQsg&t=3s
( Boldogmondások margójára )
Az agapét követően Bakóczy Katalin színes, izgalmas előadását hallgattuk meg kerubokról,
szeráfokról és a főangyalokról.
Te deum
Téged Isten dicsérünk, - Téged Úrnak ismerünk.
Téged, örök Atyaisten, - Mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok, - Kerubok és szeráfkarok,
Egek és minden hatalmak, - Szüntelenül magasztalnak....
A Te Deum az Egyház legrégibb, egyben legszebb magasztaló hálaadó éneke. A IV.
században keletkezett, sőt egyes részei, elemei még korábbra, a vértanúk korába vezethetők vissza. A szöveg a zsoltárok költészetéhez hasonlóan magas rendű, emelkedett próza, rím és szabályos ritmus nélkül, mégis szárnyaló, ünnepélyesen egyszerű nyelven, mint a Biblia és a liturgia többi szövegei is.
Bizonyára mindnyájan számtalanszor énekeltük már a TE DEUM-ot ( misék végén a nagy
ünnepeken, pl. Húsvét, Szentháromság, Krisztus Király, más főünnepek), de vajon
elgondolkoztunk-e róla, hogy kik is azok a kerubok, a szeráfok? Mert az angyalokról már
csak-csak hallottunk, de mit is tudunk róluk?
Az angyalok (a görög angelosz, 'küldött' szóból): üdvözült, tiszta szellemi lények.
Személyek, értelmük és szabad akaratuk van, de testük nincsen. A Szentírásban nem nélküli mennyei lények. Az Egyház szóhasználatában az üdvözült, tiszta szellemek, szemben az ördögökkel, a kárhozott tiszta szellemekkel.
Angyalrangsor: az Ószövetségből ismerjük a szeráfokat, a kerubokat, az őrangyalokat és az
angyalokat. Szent Pál a sort a trónusok, uralmak, fejedelemségek és hatalmasságok
csoportjaival egészítette ki.
A szeráfok (a héber szaraf, "égni" szóból): hatszárnyú szent angyalok, az Úr trónusának
őrzői, az Ószövetségben Izajás könyvében olvashatunk róluk (Iz 6).
AZ IMMÁNUEL-KÖNYV
Izajás meghívása.
Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges
királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek
hat-hat szárnya volt. Kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, s kettővel lebegtek.
És harsány hangon mondogatták egymásnak: "Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége
betölti az egész földet!" Még a küszöbök alapjai is megrendültek harsány hangjuktól, és a
templom tele lett füsttel. Erre így szóltam: "Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú
ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a
Seregek Urát." Akkor az egyik szeráf odarepült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott,
amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele az ajkamat és így szólt: "Nos, azáltal,
hogy ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod és bocsánatot nyert a bűnöd." Aztán
hallottam az Úr szavát, amint így szólt: "Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?" Így
válaszoltam: "Itt vagyok, engem küldj el!"
https://szentiras.hu/SZIT/Iz6,1-8
A kerubok: a Paradicsom és a frigyláda őrei, a szeráfokkal együtt Isten közvetlen
környezetét alkotják, Istent kísérik. Eredetileg nem angyalok, de a zsidó apologetika ( a
vallás, eszme vagy tan védelme vagy ajánlása ) nyomán angyaloknak tekintették őket,
mégpedig olyanoknak, mint akik az angyalok rendjében a legmagasabban állnak. Így vette át
őket a keresztény hagyomány. A héber kerub szó valószínűleg az akkád karabu, 'áldani' igével
(ennek igenévi származékával: karibu) függ össze; a szó Mezopotámiában másodrangú
istenséget jelölt. Az Ószövetségben Isten azért állította a kerubokat az Édentől Keletre, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat (Ter 3,24; vö. Ez 28,14.16). Ezekiel próféta látomásában 4 szárnyú és 4 arcú lények (1 ember-, 1 oroszlán-, 1 bika-, 1 sasarc: →evangélista
szimbólumok); Isten dicsőségének trónkocsiját alkotják, mely Isten dicsőségét az égből a
földre és a földről az égbe viszi; minden irányban szemük van, szüntelenül forgó kerekeken
állnak (vö. 1,4; 9,3; 10; 11,22). A teofániákban ( Isten látható alakban való megjelenése ) is
Istent hordozzák (2Sám 22,11; Zsolt 18,11: vö. 104,3; Iz 19,1). - A szent sátorban a frigyládán
vagy mellette állnak: 2 arany alak a kiengesztelés helyén, arccal egymás felé fordulnak,
szárnyukat a láda fölé terjesztik; kettejük közt adja Isten a kinyilatkoztatást (Kiv 25,18-20.22;
37,8; Szám 7,89; 1Kir 8,6; 1Krón 28,18; 2Krón 5,7). Jahve jelenlétét jelzik; innen ered Isten
egyik megjelölése: "aki a kerubok fölött trónol" (1Sám 4,4; 2Sám 6,2; 2Kir 19,15; 1Krón
13,6)
Főangyalok
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-mihaly-szent-gabor-es-szent-rafael-foangyalok
A főangyalok, arkangyalok (latinul archangelus): az angyalrangsorban az angyalok fölött
álló, üdvözült szellemi lények. A főangyalok az angyalrangsorban Areopagita Dénes
rendszerében a 3. rendbe, a 8. karba tartoznak. Felettük állnak a szeráfok, a kerubok, a
trónusok; az uralmak, erősségek, hatalmasságok, a fejedelemségek, alattuk az angyalok.
A 7 főangyal az ókeresztény és a korai keresztény művekben igen ritkán fordul elő. A
Szentírásban Mihály, Gabriel és Rafael arkangyalokkal találkozhatunk. Az angyalok, akikre
utal, az Ószövetségben is szerepelnek: Mihály (Dán 10,13: "az egyik legfőbb fejedelem";
12,1: "a nagy fejedelem"), Ráfael (Tób 12,15: "egy a hét angyal közül, aki mindig készen áll
arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen"; vö. Jel 8,2), ő az, aki az ifjú Tóbiást útján
kísérte. Názáretben Mária számára a megtestesülés hírét vitte Gabriel angyal. Szavait
idézzük minden Üdvözlégy imádságban (Lk 1,26-45).
Az előadás során megismerhettük Tóbiás küldetését, Rafaelt, a gyógyító angyalt.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/rafael-gyogyito-angyal
Számos remekmű ábrázolja az Angyali üdvözletet, mi Fra Angelico: Angyali üdvözlet című
képéről hallottunk Katitól izgalmas, szerteágazó előadása során.
https://www.igeidok.hu/kultura/festmeny-predikaciok-angyali-udvozlet-annuntiatio
Kati az alábbi, számára kedves gondolattal zárta előadását:
" Akkor Ráfael félrehívta kettőjüket, és így szólt hozzájuk: "Dicsőítsétek Istent minden
élőlény előtt, és mondjatok neki köszönetet azért, amit veletek tett. Dicsőítsétek és
magasztaljátok nevét. Mindenki előtt hirdessétek az Isten tetteit, mert méltó rá, s ne
szűnjetek meg köszönetet mondani neki. A király titkait meg kell őrizni. Isten tetteit
azonban fel kell fedni és hirdetni kell. Tegyetek jót, és akkor nem árthat nektek a
gonosz." (Tob 12, 6-7.)
KÖSZÖNJÜK!!!
Bakóczy Katalin előadása alapján lejegyezte:
Berényiné dr. Felszeghy Márta
koordinátor, DNYEM Kórházlelkészi Szolgálat
(forrás: Katolikus lexikon)

© 2020 A debreceni Szent László Domonkos Plébánia ideiglenes weboldala. Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el